גניבת רכוש אגב עריכה בלתי-חוקית של צוואה

עיזבון הוא כלל רכושו של אדם הנותר אחריו לאחר פטירתו. בהינתן קיומה של צוואה מצווה רכושו לעבור ידי יורשיו לפי מפרט מלא ועל פי רצונו של המוריש. בכלל זאת נכסי הנדל", הון כספי, תמלוגים על זכויות יוצרים ועוד. היה ושינה, שיבש או העלים מישהו מן האמור בצוואה בשמו של המוריש שלא מתוקף אפוטרופסות או ייפוי כוח הרי שאדם זה עובר עבירה פלילית של הונאה, מרמה, גניבה, זיוף מסמכים רשמיים בעבור יוכל לגזול נכסי מקרקעין ונדל"ן, או כל רכוש אחר בעל ערך. זוהי גנבה לכל דבר ועניין שהעונש עליה חמור. יורשי המוטב רשאים להגיש נגד עורך השינוי תלונה ולתבוע אותו בבית משפט פלילי בישראל. אם יימצא האדם אשם, יוטלו עליו, קנסות, עבודות שירות, השבת הגזלה ואף עונש מאסר.

שיבוש וזיוף על ידי בני משפחה, מנהל עיזבון או אפוטרופוס

לעיתים תתבצע הגניבה על ידי בן משפחה, שיעלים את הצוואה, יערוך אותה או יפעיל לחץ פיזי או נפשי על מחבר הצוואה להכניס בה שינויים. כל אמצעים אלה פסולים ומנוגדים לחוק. במקרים כאלה, דרושה הוכחה למעשה ולא די מהנחה שאכן נכתבה צוואה ללא שהיא הועברה לרשם הירושות במשרד המשפטים. בהינתן שישנו עותק של הצוואה אצל רשם הירושות, ובהינתן שישנם שינויים שלא כדין בין העותק שבידי בני המשפחה לבין זה אשר בידי משרד המשפטים הרי שיכולה להיות עילה לתביעה פלילית.

ובהינתן שכבר מומש חלק מהרכוש בידי הנאשם, הרי שניתן יהיה לתבוע ממנו את השבת הרכוש ופיצויים. במקרים אחרי ימעל מנהל עיזבון או אפוטרופוס בתפקידו ויפעל לשינוי תוכנה של הצוואה באמצעות מניפולציות או בעריכת המסמך בשם המוטב אך שלא בסמכותו. בכל הנוגע להפרת אמון של מנהל עיזבון כדאי לפנות לעורך דין פלילי המנוסה במקרים של הפרת אמונים וניצול סמכות. במקרים שבהם מדובר בנכסי נדל"ן שערכם רב יש לערב עורך דין מקרקעין שיוכל לגייס את ידיעותיו בתחום שנחשב למורכב במיוחד.

כיצד ניתן להגן על צוואה ועיזבון?

המדינה קובעת את התנאים המדויקים שבהם תקפה צוואה ומגדירה היטב את סמכויותיו של מנהל עיזבון. לפיכך ישנם כללים שעל פיהם מחויב מנהל העיזבון לפעול והיה וסטה מהם ניתן לפתוח כנגדו בהליך פלילי באשמת ניצול לרעה של סמכותו והאמון שניתן לו. במקרה של הסתרת גניבה באמתלה של הפסדים ניתן לדרוש פירוט של הפעילות הכלכלית של ניהול העיזבון. בכל מקרה אין להתעכב עם הגשת המסמכים לרשויות המדינה ולבצע צוואה בעדים עם חתימה נוטריונית. באשר לנכסים בעלי שווי רב כמו דירות, שטחי משכר או קרקעות ניתן לבצע העברת בעלות בעוד המוריש בחיים ובעל דעה צלולה בליווי עורך דין מקרקעין. בכך תוכל להישלל המוטיבציה העיקרית לביצוע העברה הפלילית של זיוף, הונאה או גניבה, מהסיבה הפשוט שכך לא יהיה מה לגנוב.

היה ונפגעתם בנסיבות דומות למתואר לעיל, או חלילה נאשמתם בעברות אלו, אנו עומדים לרשותכם ומציעים ניסיון רב בטיפול בעברות של גניבה והונאה, ונסייע לכם לממש את זכויותיכם ולהביא את הצדק אל האור.